ĐỘ PH, PHƯƠNG PHÁP ĐO PH ?

Độ pH là gì ?

Khái niệm pH : pH (viết tắt của từ "Potential of Hydrogen") là chỉ số đo độ hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch. pH là độ axít hay bazơ của dung dịch. Độ pH nói lên tính axit hay bazơ của dung dịch. pH nhỏ hơn 7 là dung dịch axit, pH lớn hơn7 là dung dịch bazơ, pH bằng 7 là dung dịch trung tính. Phần lớn các chất có pH nằm trong khoảng từ 0 đến 14.

Ví dụ về độ pH của các chất thường gặp trong cuộc sống

Phương pháp đo độ pH của cảm biến Shinko Technos ?

Độ pH được xác định bằng cách sử dụng 2 loại điện cực bên trong cảm biến, điện cực thủy tinh và điện cực tham chiếu. Bên trong cảm biến chứa dung dịch KCL. Khi cảm biến được  nhúng  vào trong  dung  dịch  cần đo pH, dung dịch KCL bên trong cảm biến sẽ từ từ chảy ra ngoài và tiếp xúc với dung dịch đo và làm xuất hiện 1 điện áp nhỏ. 2 điện cực trong cảm biến sẽ xác định điện áp đó.

Ghi chú : Độ pH bị ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ, cho nên để tăng độ chính xác khi đo lường, bên trong cảm biến đo pH có tích hợp cảm biến đo nhiệt độ loại Pt100 hoặc Pt1000 dùng để bù nhiệt độ.