BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, BỘ ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH

 

 BỘ ĐIỀU KHIỂN

 LẮP ĐẶT TRÊN PANEL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

        ACS-13A Photo

BỘ ĐIỀU KHIỂN
ACS-13A

(48x48mm)

 

 

 

      ACR, ACD Photo BỘ ĐIỀU KHIỂN
ACD-13A, ACR-13A

BỘ ĐIỀU KHIỂN ON/OFF SERVO
ACD-15A, ACR-15A
(96x96mm)(96x48mm)

 

 

BCx2 series Photo BỘ ĐIỀU KHIỂN
BCx2 series

BCD2(W96xH96mm)
BCR2(W48xH96mm)
BCS2(W48xH48mm)

 

   

 

 

JCM-33A Photo        BỘ ĐIỀU KHIỂN
JCM-33A 
(W72xH72mm)

 

 

  JCL-33A Photo BỘ ĐIỀU KHIỂN           
JCL-33A 
(W48xH24mm)

 

 

ACN-200 Photo         BỘ ĐIỀU KHIỂN
ACN-200

(W96xH96mm)

 

 

  RC-600 Photo BỘ ĐIỀU KHIỂN           
RC-600 

(W48xH96mm)

 

 BỘ ĐIỀU KHIỂN THEO
 CHƯƠNG TRÌNH

 

 LẮP ĐẶT TRÊN PANEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCT-200 Photo         

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH CÓ MÀN HÌNH CẢM ỨNG
PCT-200 
(100 patterns, 100 steps/pattern)
(Control of max. 9 zones)                                              

 

 

PCA1 Photo                                    BỘ ĐIỀU KHIỂN
THEO CHƯƠNG TRÌNH

PCA1

(16patterns, 16steps/pattern) 
(W96xH96mm)

 

 

PCB1 Photo            BỘ ĐIỀU KHIỂN                      
THEO CHƯƠNG TRÌNH

PCB1

(10 patterns, 10 steps/pattern)
(W96xH96mm)

 

 BỘ ĐIỀU KHIỂN
 LÒ NƯỚNG

 LẮP ĐẶT TRÊN PANEL

 

 

 

 

BOC-600 Photo    BỘ ĐIỀU KHIỂN LÒ NƯỚNG 2 KÊNH
BOC-600

(Maximum of 30 menuss)
(15 menus (8-steps/menu) can be set.)            

 

 BỘ ĐIỀU KHIỂN

 

 LẮP ĐẶT TRÊN
 RAIL DIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCL-33A Photo                    BỘ ĐIỀU KHIỂN LẮP ĐẶT
TRÊN RAIL DIN

DCL-33A 

(W22.5xH75xD100mm)

 

 

NCL-13A Photo    BỘ ĐIỀU KHIỂN                    
LOẠI TRUYỀN THÔNG

NCL-13A 

(W17.5xH75xD85mm)                             

 

 

WCL-13A Photo             BỘ ĐIỀU KHIỂN 2 KÊNH
LOẠI PLUG-IN

WCL-13A 

(W30xH88xD110mm)

 

 
WCL-13A Photo             MODULE ĐIỀU KHIỂN
QX1 Series

(W30xH100xD85mm)