SOFTWARE DOWNLOAD

Danh sách các phần mềm tải xuống

Đáp ứng hệ điều hành Windows10,Windows11

 

 CÁCH TẢI PHẦN MỀM VỀ MÁY

1. Chọn và nhấp vào phần mềm cần tải xuống.

2. Đi tới thư mục lưu trữ phần mềm vừa tải xuống.

3. Giải nén và cài đặt phần mềm.

    Vui lòng tham khảo tệp "Install_J.txt" trong dữ liệu giải nén để biết hướng dẫn cài đặt và vận hành.

 

 TẢI PHẦN MỀM

 

 USB driver
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 USB driver
 
USB driver (Ver. 2.12.36)
 CMA
 CMB-001
 CMC-001
 CMD-001
 CME-001
 CMS-001
 2.2 MB  23/08/2021

Đáp ứng hệ điều hành 32-bit và 64-bit.

 

 Phần mềm Console
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật

 ACD, ACR-13A(15A) console software
 SWS-AC001M_V108

 ACD-13A
 ACR-13A
 ACD-15A
 ACR-15A

 3.5 MB

 13/02/2023

 ACS-13A console software
 SWS-ACS01M_V301

 ACS-13A

 10.9 MB

 13/02/2023

 BCx2 series console software
 SWC-BCx01M_V105

 BCx2 series

 61.7 MB

 09/05/2016

 PCA1 console software
 SWC-PCA101M_V100

 PCA1  61,1 MB  24/12/2019
 PCB1 console software
 
SWC-PCB101M_V102
 PCB1  56.7 MB  08/08/2022
 QTC1 console software
 
SWC-QTC101M_V203
 QTC1-2
 QTC1-4
 133.4 MB  26/08/2021
 QMC1 console software
 
SWC-QMC101M_V105
 QMC1-Cx
 QMC1-MT
 63.4 MB  14/11/2023

 SAAP, SAVP console software
 SWS-SAx02M_V104

 SAAP, SAVP

 6.8 MB

 13/02/2023

 SE series console software
 SWS-SE001M_V106

 SE series

 29.1 MB

 

 SG, SH series console software
 
SWC-SGSH01M_V203

 SG, SH series  58.2 MB  06/01/2020

 SIF-600 console software
 SWC-SIF01M_V105

 SIF-600

 28.5 MB

 26/05/2023

 WCL-13A console software
 SWS-WCL01M_V117

 WCL-13A

 40.1 MB

 20/12/2019

 

 Phần mềm Monitoring
 Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật

 ACD, ACR-13A/15A monitoring software
 SWM-AC001M_V106

 ACD-13A
 ACR-13A
 ACD-15A
 ACR-15A
 32.6 KB  13/02/2023
 ACS-13A monitoring software
 
SWM-ACS01M_V202
 ACS-13A  10.3 MB  13/02/2023
 BCx2 series monitoring software
 
SWM-BCx201M_V103
 BCx2 series  59.4 MB  13/09/2018
 HR-706 monitoring software
 
SWM-HR001E_V104
 HR-706  8.6 MB  
 JCx-33A (DCL-33A) monitoring software
 
SWM-JC001M_V120
 JCD-33A
 JCR-33A
 JCM-33A
 JCS-33A
 DCL-33A
 23.9 MB  

 JIL-33A monitoring software

 SWM-JCL01M_V103

 JCL-33A  16.6 MB  04/06/2019
 JIR-301-M monitoring software
 
SWM-JIR01M_V201
 JIR-301-M  49.1 MB  31/08/2018
 NCL-13A monitoring software
 
SWM-NCL01M_V103
 NCL-13A  10.6 MB  13/02/2023
 PCA1 monitoring software
 SWM-PCA101M_V100
 PCA1
 (*)
 56.7 MB  11/06/2019
 PCB1monitoring software
   
SWM-PCB101M_V102
 PCB1
 (*)
 52.6 MB  24/02/2021

THT-500 monitoring software

  SWM-THT01M_V101

 THT-500

 48.7 MB

 28/09/2018
 WCL-13A monitoring software
 
SWM-WCL01M_V107
 WCL-13A  35.2 MB  

(*) Chỉ đáp ứng cho PCA1.
     Để sử dụng phần mềm này, option C5 phải được đặt hàng cho PCA1.

 

 Setting software
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 Setting software
 
SWS-00001M_V104
 ACS-13A
 BCx2 series
 DCL-33A
 JC series
 NCL-13A
 6.9 MB  13/02/2023

 

 File GSD
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 IFP-100 GSD file
 
SHIN052E.gsd
 IFP-100  3 KB  

 

Phần mềm của sản phẩm đã ngưng sản xuất

 

 Phần mềm Monitoring
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 C series monitoring software (*1)
 
SWM-CC002E_V205
 C series  17.6 MB  
 LMD-100 monitoring software (*1)
 
SWM-LMD01M_V103
 LMD-100  29.6 MB  
 PCB1, PCD-33A monitoring software(*2)
 
SWM-PCD01M_V200
 PCB1
 PCD-33A
 8.7 MB  
       

 

♦ Xử lý sự cố khi không cài đặt được phần mềm

Khi cài đặt file setup.exe, một thông báo cập nhật của Microsoft Data Access Components (MDAC) sẽ xuất hiện và phần mềm monitoring sẽ không thể cài đặt được.