SOFTWARE DOWNLOAD

Danh sách các phần mềm tải xuống

 CÁCH TẢI PHẦN MỀM VỀ MÁY

1. Chọn và nhấp vào phần mềm cần tải xuống.

2. Đi tới thư mục lưu trữ phần mềm vừa tải xuống.

3. Giải nén và cài đặt phần mềm.

    Đối với phần mềm có dấu (*), hãy thực hiện các thao tác sau khi khởi động.

4. Bấm chuột phải vào phần mềm, sau đó chọn "Run as administrator"

Phần mềm tương thích Windows 10

Phần mềm tương thích Windows vista, Windows 7 và Windows 8

   Đối với các hệ điều hành khác, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng cho từng phần mềm giám sát.

Xử lý sự cố khi không cài đặt được phần mềm

Cách khắc phục sự cố USB Driver

 

 TẢI PHẦN MỀM

 

 USB driver
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 USB driver
 Windows 7/8/10
   
USB driver(Ver. 2.12.36)                  
 CMA
 CMB-001
 CMC-001
 CMD-001
 CME-001
 CMS-001
 2,343 KB  23/08/2021
 USB driver
 Windows XP/Vista
   
USB driver(Ver. 2.08.14)
 1,222 KB  

 

 Phần mềm Console
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật

 ACD, ACR-13A(15A) console software
 SWS-AC001M_V107

 ACD-13A
 ACR-13A
 ACD-15A
 ACR-15A

 33,916 KB

 04/06/2019

 ACS-13A console software
 SWS-ACS01M_V300

 ACS-13A

 8,754 KB

 31/07/2015

 BCx2 series console software
 SWC-BCx01M_V105

 BCx2 series

 61,652 KB

 09/05/2016

 PCA1 console software
 SWC-PCA101M_V100

 PCA1  61,056 KB  24/12/2019
 PCB1 console software
 
SWC-PCB101M_V102
 PCB1  56,674 KB  08/08/2022
 QTC1 console software
 
SWC-QTC101M_V203
 QTC1-2
 QTC1-4
 1333,356 KB  26/08/2021
 QMC1 console software
 
SWC-QMC101M_V104
 QMC1-Cx
 QMC1-MT
 63,370 KB  10/11/2022

 SAAP, SAVP console software
 SWS-SAx02M_V104

 SAAP, SAVP

 6,636 KB

 

 SE series console software
 SWS-SE001M_V106

 SE series

 29,068 KB

 

 SG, SH series console software
 
SWC-SGSH01M_V203

 SG, SH series  58,125 KB  06/01/2020

 SIF-600 console software
 SWC-SIF01M_V104

 

 BCx2 series difference file
 How to add BCx2 series difference file
 
PDF (723 KB)

 
 SIF-600

 29,254 KB

 10/01/2019

 WCL-13A console software
 SWS-WCL01M_V117

 WCL-13A

 40,496 KB

 20/12/2019

 

 Phần mềm Monitoring
 Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật

 ACD, ACR-13A/15A monitoring software
 SWM-AC001M_V105

 ACD-13A
 ACR-13A
 ACD-15A
 ACR-15A
 32,342 KB  06/06/2019
 ACS-13A monitoring software
 
SWM-ACS01M_V201
 ACS-13A  9,992 KB  13/06/2017
 BCx2 series monitoring software
 
SWM-BCx201M_V103
 BCx2 series  59,321 KB  13/09/2018
 HR-706 monitoring software
 
SWM-HR001E_V104
 HR-706  8,441 KB  
 JCx-33A (DCL-33A) monitoring software
 
SWM-JC001M_V120
 JCD-33A
 JCR-33A
 JCM-33A
 JCS-33A
 DCL-33A
 23,802 KB  

 JIL-33A monitoring software

 SWM-JCL01M_V103

 JCL-33A  16,577  04/06/2019
 JIR-301-M monitoring software
 
SWM-JIR01M_V201
 JIR-301-M  49,024 KB  31/08/2018
 PC-900 monitoring software
 
SWM-PC001E_V120  
 PC-935
 PC-955
 (*1)
 9,491 KB  
 PCA1, PC-900 monitoring software
 
SWM-PC002M_V100
 PCA1
 PC-935
 PC-955
 (*2)
 11,545 KB  
 PCA1 monitoring software
 SWM-PCA101M_V100
 PCA1
 (*3)
 56,694 KB  11/06/2019
 PCB1, PCD-33A monitoring software
 
SWM-PCD01M_V200
 PCB1
 PCD-33A
 (*4)
 8,686 KB  11/10/2017
 PCB1monitoring software
   
SWM-PCB101M_V102
 PCB1
 (*5)
 52,527 KB  24/02/2021

THT-500 monitoring software

  SWM-THT01M_V101

 THT-500

 48,644 KB

 28/09/2018
 WCL-13A monitoring software
 
SWM-WCL01M_V107
 WCL-13A  35,171 KB  

(*1) Chỉ đáp ứng cho PC-900
(*2) Đáp ứng cho cả PC-900 và PCA1
       Khi sử dụng cho PCA1, không cần thiết tùy chọn C5. Tuy nhiên chỉ có thể hiển thị 10 chương trình nhiệt, 10 bước nhiệt.
(*3) Chỉ đáp ứng cho PCA1
       
Khi sử dụng phần mềm, cần đặt mua tùy chọn C5 cho sản phẩm PCA1.
(*4) Phần mềm được sử dụng chung cho PCD-33A và PCB1.
       Vì số lượng chương trình nhiệt và bước nhiệt của PCD-33A khác với PCB1, vì vậy chương trình nhiệt thứ 10 và bước nhiệt thứ
       10 sẻ không hiển thị ở phần mềm.
       Nếu PCB1 được kết nối, không được thiết lập bất cứ điều gì vào chương trình nhiệt thứ 10 và bước nhiệt thứ 10.

 (*5) Chỉ đáp ứng PCB1.

 

 Setting software
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 Setting software
    SWS-00001M_V103
    (Windows 7/8/10)
 ACS-13A
 BCx2 series
 DCL-33A
 JC series
 NCL-13A
 6,281 KB  

 

 File GSD
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 IFP-100 GSD file
 
SHIN052E.gsd
 IFP-100  3 KB  

 

Các phần mềm shinko bên dưới không tương thích với hệ điều hành 64-bit OS.

 Phần mềm Monitoring
Tên phần mềm Sản phẩm sử dụng Dung lượng Ngày cập nhật
 C series monitoring software
 
SWM-CC002E_V205
 C series  17,578 KB  
 FCx-13A monitoring software
 
SWM-FC003E_V108
 FCD-13A
 FCR-13A
 FCR-23A
 FCS-23A
 6,878 KB  
 FCL-100 monitoring software
 
SWM-FCL01M_V100
 FCL-100  27,588 KB  
 FIR-201-M monitoring software
 
SWM-FI001E_V105
 FIR-201-M  3,592 KB  
 LMD-100 monitoring software
 
SWM-LMD01M_V103   
 LMD-100  29,512 KB  
 NCL-13A monitoring software
 
SWM-NCL01M_V102
 NCL-13A  23,276 KB  

♦ Vui lòng tải về  "WinHlp32.exe" trên Windows Vista, Windows 7 và Windows 8

Tệp monitor software Help có thể không hiển thị trên Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.
Nếu Help file không hiển thị, vui lòng cài đặt  'Windows Help'.
Windows Help (WinHlp32.exe) Là chương trình trợ giúp được cài đặt trong Microsoft Windows từ hệ điều hành Microsoft Windows 3.1.
Nhưng chương trình không được cài đặt trong Windows Vista và các hệ điều hành sau này.
Để hiển thị Help file, xin vui lòng tải "WinHlp32.exe" từ Microsoft download center.

Windows Help program (WinHlp32.exe) for Windows Vista
Windows Help program (WinHlp32.exe) for Windows 7
Windows Help program (WinHlp32.exe) for Windows 8

♦ Xử lý sự cố khi không cài đặt được phần mềm

Khi cài đặt file setup.exe, một thông báo cập nhật của Microsoft Data Access Components (MDAC) sẽ xuất hiện và phần mềm monitoring sẽ không thể cài đặt được.
 

♦ Cách khắc phục sự cố USB Driver

Nếu USB driver (Ver. 2.08.14) không hoạt động bình thường, hoặc máy tính không nhận cáp truyền thông USB sau khi được cài đặt từ danh sách phần mềm tải.
Xin vui lòng sử dụng USB driver (Ver. 2.12.28) ở bên dưới.

Download USB driver (Ver. 2.12.28)

 

♦ Phần mềm tương thích windows 10

Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2021, phần mềm giám sát (monitoring software) sau đây có sẵn cho Windows 10. Phần mềm khác hiện không có sẵn cho Windows 10 cho đến khi có thông báo mới. Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang này để cập nhật.

Phần mềm tương thích :

- SWS-AC001M (ACD/R-100 console software)
  - SWS-ACS01M (ACS-13A console software)
  - SWC-BCx01M (BCx2 series console software)
  - SWC-PCA101M (PCA1 console software)
  - SWC-PCB101M (PCB1 console software)
  - SWC-QTC101M (QTC1-4 console software)
  - SWC-QMC101M (QMC1 console software)
  - SWS-SAx02M (SAAP, SAVP console software)
  - SWS-SE001M (SE series console software)
  - SWC-SGSH01M (SG, SH series console software)
  - SWC-SIF01M (SIF-600 console software)
  - SWS-WCL01M (WCL-13A console software)
   
  - SWM-AC001M (ACD/R-100 monitoring software)
  - SWM-ACS01M (ACS-13A monitoring software)
  - SWM-BCx201M (BCx2 series monitoring software)
  - SWM-HR001E (HR-706 monitoring software)
  - SWM-JC001M (JCx-33A/DCL-33A monitoring software)
  - SWM-JCL01M (JCL-33A monitoring software)
  - SWM-JIR01M (JIR-301-M monitoring software)
  - SWM-PCA101M (PCA1 monitoring software)
  - SWM-PCD01M (PCB1, PCD-33A monitoring software)
  - SWM-PCB101M (PCB1 monitoring software)
  - SWM-THT01M (THT-500 monitoring software)
  - SWM-WCL01M (WCL-13A monitoring software)