DANH SÁCH THIẾT BỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

 

   Loại lắp trên Panel

 Loại lắp đặt trên thanh

rail DIN

 Loại lắp đặt ngoài trời

CẢM BIẾN

   Dòng AER  Dòng WIL  Dòng FEB

 Đo pH

AER-102-PH_photo


 
AER-102-PH

D11-023-5

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet
 

D11-023-6
 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

WIL-102-PH_photo


 
AER-102-PH

D11-023-5

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet
 


D11-023-6
 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

FEB-102-PH_photo


 

AER-102-PH
 

D11-023-5
 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 


D11-023-6
 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

Thông số cảm biến pH

 Đo ORP

AER-102-PH_photo

  AER-101-ORP

 Manual    
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 
 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-101-ORP

 Manual
 Spec sheet

 

 
 

FEB-102-PH_photo

  FEB-102-ORP

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet
 
 

Thông số cảm biến ORP

 Đo độ dẫn điện
 
(nồng độ cao)

 AER-102-PH_photo

  AER-102-ECH

D11-031-5

 Manual    
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 

D11-031-6
 Manual    
 
Manual (C5)
 Spec sheet

 

 

WIL-102-PH_photo


 
WIL-102-ECH

D10-043-5

 Manual
 Spec sheet
 


D10-043-6
 Manual
 Spec sheet

 

 

 

 

FEB-102-PH_photo


 
AER-102-ECH

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số cảm biến EC

 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ thấp)

 AER-102-PH_photo

  AER-102-ECM

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-102-ECM

 Manual
 Spec sheet

 

 

 
 

FEB-102-PH_photo

 

FEB-102-ECM

 Manual
 Manual (C5)
 Spec sheet

 

 
 
Thông số cảm biến EC
 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ siêu thấp)

AER-102-PH_photo

  AER-102-ECL

D11-031-5
 
Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 

D11-031-6
 
Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet

 

 

WIL-102-PH_photo

  WIL-102-ECL

D10-043-5
 
Manual
 Spec sheet
 


D10-043-6
 
Manual
 Spec sheet

 

 

 

 

  Thông số cảm biến EC
 Đo điện trở suất

AER-102-PH_photo

  AER-102-SE

 Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 
 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-102-SE

 Manual
 Spec sheet

 

 
 
   
 Đo độ đục/ss

AER-102-PH_photo

  AER-101-TU

 Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 

 

 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-101-TU

 Manual
 Spec sheet

 

 

 

 
 

Thông số cảm biến TU

 Đo nồng độ Oxy hòa tan

AER-102-PH_photo

  AER-102-DO

 Manual   
 
Manual (C5)
 Spec sheet
 

 

 

WIL-102-PH_photo

 

WIL-102-DO

 Manual
 Spec sheet

 

 

 

 

 

Thông số cảm biến DO

 

>>> Danh sách thiết bị quản lý chất lượng nước (pdf)