DANH SÁCH THIẾT BỊ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

 

   Loại lắp trên Panel

 Loại lắp đặt trên thanh

rail DIN

 Loại lắp đặt ngoài trời

CẢM BIẾN

   Dòng AER  Dòng WIL  Dòng FEB
 Đo pH

 

 AER-102-PH

 

 Manual

       Spec sheet

 

 

WIL-102-PH

 

 Manual

      Spec sheet

 

 

 FEB-102-PH

 

 Manual

           Spec sheet

 

Nội dung chi tiết cảm biến pH

 Đo ORP

 

 AER-101-ORP

 

Manual

       Spec sheet

 

 

 WIL-101-ORP

 

 Manual

       Spec sheet

 

 

 FEB-102-PH

 

  Manual

            Spec sheet

 

Thông số cảm biến ORP

 Đo độ dẫn điện
 
(nồng độ cao)

 

 AER-102-ECH

 

Manual

      Spec sheet

 

 

 WIL-102-ECH

 

 Manual

      Spec sheet

 

 

 FEB-102-ECH

 

 Manual

           Spec sheet

 

Thông số cảm biến EC

 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ thấp)

 

 AER-102-ECM

 

Manual

      Spec sheet

 

 

 WIL-102-ECM

 

 Manual

      Spec sheet

 

 

 FEB-102-ECM

 

 Manual

           Spec sheet

 

Thông số cảm biến EC
 Đo độ dẫn điện
 (nồng độ siêu thấp)

 

 AER-102-ECL

 Manual

 Spec sheet

 

 

 WIL-102-ECL

 Manual

 Spec sheet

 

  Thông số cảm biến EC
 Đo điện trở suất

 

 AER-102-SE

 Manual

 Spec sheet

 

 

 WIL-102-SE

 Manual

 Spec sheet

 

   
 Đo độ đục/ss

 

 AER-101-TU

 Manual

 Spec sheet

 

 

 WIL-101-TU

 Manual

 Spec sheet

 

 

Thông số cảm biến TU

 Đo nồng độ Oxy hòa tan

 

 AER-102-DO

 Manual

 Spec sheet

 

 

 WIL-102-DO

 Manual

 Spec sheet

 

 

Thông số cảm biến DO 

 

>>> Danh sách thiết bị quản lý chất lượng nước (pdf)