Kết nối với PLC

 

Kết nối với PLC hoặc PC Kết nối PROFIBUS

 

 4 phương thức giao tiếp

 truyền thông :

 - Phương thức Fixed Address

 - Phương thức Flexible Addless

 - Phương thức Multi Address

 - Phương thức Flagless

 

 Kết nối bộ điều khiển

 Shinko với PLC

 Đáp ứng giao thức Modbus  Kết nối thông qua PROFIBUS master

 

 

 

 Giao diện PLC

 SIF-600

 

 Giao diện PLC

 SIF-400

 Bộ chuyển đổi truyền thông

 IF-400

 Bộ chuyển đổi truyền thông cho Profibus

 IFP-100