Cập nhật thông tin sản phẩm

21/05/2021 : Cập nhật trang "Manual Download". (CMC-001) 12/05/2021 : Cập nhật trang "Catalogs Download" . (DSW-100/200, JIR-301-M, PCB1, SIF-600, BCx2 series)

Thời gian
cập nhật

 Nội dung cập nhật
 21/05/2021   Cập nhật trang "Manual Download". (CMC-001)
 12/05/2021 

 Cập nhật trang "Catalogs Download" . (DSW-100/200, JIR-301-M, PCB1, SIF-600, BCx2 series)

 Cập nhật trang "Manual Download". (WIL-102-PH, AER-102-ECH, AER-102-ECL, DS100-T, DSW-100-TH)

 21/04/2021  

 Cập nhật trang "Catalogs Download".
 (ACN-200, BOC-600, DSD-100/200, JCM-33A, PA-200, PA-3000, RC-600, SA-400, SA-500)

 19/04/2021  Cập nhật trang "Manual Download".  (SG series)
 12/04/2021  Cập nhật trang "Catalogs Download" (QX1 series, QTC1-2, QTC1-4, DSW-100/200, THT-500, RD-500)
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (QTC1-2, QTC1-4)
 09/04/2021  Cập nhật trang "Manual Download". (QTC1-4, SG series, SH series)
 02/04/2021  SẢN PHẨM MỚI: Module điều khiển QTC1-2
 Cập nhật trang "Catalogs Download". (Dòng QX1, QTC1-2, QTC1-4)
 Cập nhật trang
"Manual Download". (QTC1-2)
 Cập nhật trang "Software Download". (Phần mềm điều khiển QTC1)
 Đã cập nhật trang "Hoạt động chất lượng & môi trường". (Chính sách môi trường)
 11/03/2021    Cập nhật trang "Manual Download". (AER-102-SE)
 08/03/2021  Cập nhật trang "Software Download".  (QMC1 console software)
 Cập nhật trang "Catalogs Download" (QTC1-4)
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (QTC1-4)
 05/03/2021  Sản phẩm mới: Module Truyền thông mở rộng QMC1
 Cập nhật trang "Catalogs Download" (BCx2 series, QX1 series, QMC1)
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (QMC1)
 25/02/2021  Cập nhật trang "Manual Download".  (HR-706 Flowchart)
 24/02/2021  Cập nhật trang "Software Download". 
 (PCB1 console software, PCB1 monitoring software, Setting software)
 04/02/2021  Cập nhật trang "Manual Download".  (ACD/R-15A, AER-102-PH)
 Cập nhật trang "sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương"  (Front Cover FC-72)
 21/01/2021  Cập nhật trang "Catalogs Download" (PCA1, PCB1)
 06/01/2021  Cập nhật trang "Manual Download".  (ACD/R-15A)
 Cập nhật trang "sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương" (Front Cover FC-R-S, FC-72-S, FC-96-S)
 21/12/2020

 Cập nhật trang "Catalogs Download" (DSD-100/200, IF-400, QTC1-4, RD-500)
 Cập nhật trang
"Manual Download". 
 (ACD/R-13A, BCx2 series, DSD-100/200, DSW-100/200, JCL-33A, PCB1, PCx-700, QTC1-4)

 09/11/2020  Cập nhật trang "Manual Download".  (QTC1-4)
 30/10/2020  Cập nhật trang "Catalogs Download" (QX1 series, SIF-600)
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (PCB1)
 22/10/2020  Cập nhật trang "Thiết bị quản lý chất lượng nước" (Product Lineup, Sensor List)
 02/10/2020  Cập nhật trang "Tiêu chuẩn chất lượng"
 16/09/2020  Cập nhật trang "Manual Download".  (WCL-13A)
 10/09/2020  Sản phẩm mới: Module điều khiển QX1 series
 08/09/2020  Cập nhật trang sản phẩm "SA-500"
 Cập nhật trang "Catalogs Download"(SA-500)
 27/08/2020  Cập nhật trang "Catalogs Download"(JCM-33A)
 30/07/2020  Cập nhật trang sản phẩm "DSD-200-HA"
 Cập nhật trang
"Catalogs Download" (DSD-100, 200, THT-500)
 23/06/2020  Cập nhật trang "Manual Download". (JCM-33A)
 05/06/2020  Cập nhật trang "Manual Download". (PA-3000-HZ)
 15/05/2020  Cập nhật trang "CAD Data Download" (WIL-1xx)
 07/05/2020  Cập nhật trang "Catalogs Download" (DFT-700-M)
 Cập nhật trang "CAD Data Download" (AER-1xx, FEB-102)
 23/04/2020  Cập nhật trang "Catalogs Download"(DSW-100, 200)
 Cập nhật trang "CAD Data Download"
 (AER-1xx, FEB-102, SG series, SH series, WIL-1xx)
 15/04/2020  Cập nhật trang sản phẩm "HD-500-V"
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (ACS-13A-x/A, HD-500-V)
 10/04/2020  Cập nhật trang "Manual Download". [ACD, ACR-13A, BCx2 series (Excerpt)]
 31/03/2020  Cập nhật trang sản phẩm "DSW-200"
 Cập nhật trang
"Manual Download". (DSW-200-CO)
 28/02/2020  Cập nhật trang sản phẩm "DSW-200"
 Cập nhật trang "Manual Download". 
 (PA-3000-HZ,DSW-100-T,DSW-100-H,DSW-200-CO,DSW-200-CO2,DSD-101-CO2,DSD-200-TR,DSD-200-HA,DSD-200-TRHA)
 20/01/2020  Cập nhật trang "Manual Download". (PCA1)
 17/01/2020  Cập nhật trang "Manual Download". (AER,WIL)
 06/01/2020  Cập nhật trang "Software Download". (SG, SH series console software)
 24/12/2019  Cập nhật trang "Software Download". (PCA1 console software)
 20/12/2019  Cập nhật trang "Software Download". (WCL-13A console software)
 Cập nhật trang
"Catalogs Download"(HR-700)
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (AER-102-SE, BOC-600, LV-300, WIL-102-SE)
 09/12/2019  Cập nhật trang "Manual Download". (DFT-700-M)
 02/12/2019  Cập nhật trang "Manual Download". (ACD, ACR-15A, CMAC, others)
 31/10/2019  Cập nhật trang "Manual Download".  (BCx2 series)
 21/10/2019  Cập nhật trang sản phẩm "RD-715-HA". [Response time 14 ms(90 % response)]
 Cập nhật trang
"Catalogs Download". (RD-715-HA)
 Cập nhật trang
"Manual Download".  (RD-715-HA)
 03/10/2019  Cập nhật trang "Catalogs Download" (Product guide)
 30/09/2019  Cập nhật trang "Manual Download". 
 Cập nhật trang "sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương" (GR200)
 26/09/2019  Cập nhật trang sản phẩm "DSW-100, 200"
 Cập nhật trang sản phẩm "DSW-100, 200 flier"
 Cập nhật trang
"Manual Download". 
 Cập nhật trang "sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương".(DSW-100-TRH, DSW-100-TRH W4)
 24/09/2019  Cập nhật trang "Manual Download". 
 Cập nhật trang "Thiết bị quản lý chất lượng nước"
 19/09/2019  Cập nhật trang "CE Conformity/UL Approved Products"
 30/08/2019  Cập nhật trang "Manual Download". 
 27/08/2019  DSD-101-CO2, DSD-200 series flier updated.
 08/08/2019  Cập nhật trang "CE Conformity/UL Approved Products"
 23/07/2019  DSW-100, 200 series flier updated.
 05/07/2019  Cập nhật trang "Software Download".  (SG, SH series)
 24/06/2019  Cập nhật trang "bộ chuyển đổi tín hiệu SG, SH"
 21/06/2019  Cập nhật chứng nhận CE dòng AER-102-PH
 Cập nhật chứng nhận CE dòng WIL-102-PH, SE
 14/06/2019  Cập nhật chứng nhận CE dòng AER-102-ECH, ECL, SE
 Cập nhật chứng nhận CE dòng WIL-102-ECH, ECL, SE
 06/06/2019  Cập nhật trang "Software Download".  (monitoring software dòng ACD, ACR-13A(15A))
 04/06/2019  Cập nhật trang "Software Download".  (monitoring software dòng JCL-33A)
 Cập nhật trang 
"Software Download".  (console software dòng ACD, ACR-13A(15A))
 16/05/2019  Cập nhật thông số kỹ thuật trang "Signal Conditioner SG, SH series"
 08/05/2019  Cập nhật trang "Manual Download". 
 Cập nhật trang "sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương".(Bộ chuyển đổi tín hiệu SF series)
 26/04/2019  Cập nhật trang "Signal Conditioner SG, SH series"
 06/03/2019  Cập nhật trang "Manual Download". 
 10/01/2019  Cập nhật trang "Software Download".  (SIF-600 console software)