INSTRUCTION MANUAL

 CÁCH TẢI TÀI LIỆU SẢN PHẨM VỀ MÁY

1. Click vào mục sản phẩm cần tải (tên sản phẩm). Xuất hiện tag trình duyệt mới chứa nội dung cần tải về.

2. Đối với trình duyệt Internet Explorer : Bấm chuột phải , sau đó chọn [Save as]
    Đối với trình duyệt Chrome : Bấm biểu tượng [
Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Cốc Cốc : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
    Đối với trình duyệt Firefox : Bấm biểu tượng [Tải xuống] ở góc trên cùng bên phải
3. Chọn đích đến để lưu, sau đó bấm [Lưu]
    Quá trình tải về sẽ được bắt đầu.

 SẢN PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT

>> Danh sách Manual các sản phẩm đã ngưng sản xuất <<

 DANH SÁCH BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Tìm kiếm sản phẩm theo tên :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 A
 ACD, ACR-13A  No.ACDR11E9   09/07/2018
 ACD, ACR-13A (C5)  No.ACDR1CE7  
 ACD, ACR-15A  No.ACDR12E8  
 ACD, ACR-15A (C5, Excerpt)  No.ACDR1CE7  
 ACS-13A (Excerpt)  No.ACS11JE13   12/04/2019
 ACS-13A (C5,Excerpt)  No.ACS11CJE4  
 ACS-13A (C5)  No.ACS12CE5   30/09/2019
 ACS-13A  No.ACS12E7   30/09/2019

 ACS-13A-x/A (Excerpt)
 Dùng cho cảm biến hồng ngoại

 No.ACS11AE2   10/05/2017

 ACS-13A-x/A (C5 Excerpt)
 Dùng cho cảm biến hồng ngoại

 No.ACS11CAJE2   12/04/2019
 ACN-200  No.ACN21E4  08/05/2019
 AER-101-ORP  No.AER11ORPE3  24/09/2019
 AER-101-ORP (C5)  No.AER1CORPE3  24/09/2019
 AER-101-TU  No.AER11TUE3  24/09/2019
 AER-101-TU (C5)  No.AER1CTUE3  24/09/2019
 AER-102-DO  No.AER11DOE2  24/09/2019
 AER-102-DO (C5)  No.AER1CDOE3  24/09/2019
 AER-102-ECH  No.AER11ECE5  30/08/2019
 AER-102-ECH (C5)  No.AER11CECE5  30/08/2019
 AER-102-ECL  No.AER12ECE5  30/08/2019
 AER-102-ECL (C5)  No.AER12CECE5  30/08/2019
 AER-102-PH  No.AER11PHE6  30/08/2019
 AER-102-PH (C5)  No.AER1CPHE5  30/08/2019
 AER-102-SE  No.AER11SEE4  30/08/2019
 AER-102-SE (C5)  No.AER1CSEE3  30/08/2019
 
 B
 BCx2 series (Excerpt)  No.BCx21JE7   12/04/2019
 BCx2 series (English)  No.BCx22E7   26/07/2018
 BCx2 series (Spanish, Español)     05/02/2018
 BCx2 series (C5)  No.BCx2CE5   09/03/2018
 BOC-600  No.BOC61E2  
 
 C
 CMA  No.CMAJE7  12/04/2019
 CMAC  No.CMAC11JE2  
 CMB-001  No.CMBJE7  12/04/2019
 CMC-001  No.CMCJE3  31/07/2018
 CMD-001  No.CMDJE2  26/07/2018
 CME-001  No.CMEJE2  26/07/2018
 CMS-001  No.CMSJE3  12/04/2019
 
 D
 DCL-33A (Excerpt)  No.DCL31JE3   12/04/2019
 DCL-33A  No.DCL32E5   27/09/2019
 DCL-33A (C5)  No.DCL32CE3   27/09/2019
 DFT-700-M  No.DFT71E4  
 DSD-101-CO2  No.DSD11JE1   11/09/2018
 DSD-200-TR  No.DSD21JE2   11/09/2018
 DSD-200-HA  No.DSD22JE2   11/09/2018
 DSD-200-TRHA  No.DSD23JE2   11/09/2018
 DSW-100-T  No.DSW11JE3   11/09/2018
 DSW-100-H  No.DSW12JE4   11/09/2018
 DSW-100-TxHx  No.DSW13JE5   26/09/2019
 DSW-200-CO  No.DSW24JE1   28/06/2018
 DSW-200-CO2  No.DSW25JE1   11/09/2018
   
 F
 FEB-102-ECH  No.FEB11ECE2   30/08/2019
 FEB-102-ECH (C5)  No.FEB1CECE2   30/08/2019
 FEB-102-ECM  No.FEB11ECE2   30/08/2019
 FEB-102-ECM (C5)  No.FEB1CECE2   30/08/2019
 FEB-102-PH  No.FEB11PHE3   30/08/2019
 FEB-102-PH (C5)  No.FEB1CPHE2   30/08/2019
 
 H
 HR-701, 702  No.HR72E13  12/04/2019
 HR-706  No.HR71E12  12/04/2019
 HR-700 (C5)  No.HR7CE4  26/07/2018
 HR-706(Flowchart)  No.HR7ZJ5FLOW  09/03/2018
 
 I
 IF-400  No.IF41E3  12/04/2019
 IFP-100  No.IFP11E3  
 
 J
 JCL-33A  No.JCL31E5  12/04/2019
 JCL-33A (C5)  No.JCL3CE3  12/04/2019
 JCM-33A  No.JCM31E8  
 JCS, JCM, JCR, JCD-33A (C5)  No.JC3CE11  
 JIR-301-M (Excerpt)  No.JIR31JE3  12/04/2019
 JIR-301-M  No.JIR32E3  06/03/2019
 JIR-301-M (C5)  No.JIR32CE3  27/09/2019
 
 L
 LV-300  No.LV31JE4  12/04/2019
 
 N
 NCL-13A  No.NCL11E2  
 
 P
 PA-200 series  No.PA23E3  26/07/2018
 PA-3000  No.PA32E1  
 PA-3000-H3  No.PAH3E2  
 PCA1 (Excerpt)  No.PCA11E1  30/01/2018
 PCA1 (Flowchart)    02/02/2018
 PCA1  No.PCA12E4  11/09/2018
 PCA1 (C5)  No.PCA1CE2  21/09/2017
 PCB1 (Excerpt)  No.PCB11JE2  28/06/2018
 PCB1 (Flowchart)  No.PCBFLOW  20/09/2017
 PCB1  No.PCB12E4  27/09/2019
 PCB1 (C5)  No.PCB1CE3  27/09/2019
 PCE-700  No.PCE71JE12  12/04/2019
 PCT-200  No.PCT21E6  09/03/2018
 
 R
 RC-600  No.RC61E3  
 RD-500  No.RD51E3  
 RD-600 series  No.RD61E4  11/09/2018
 RD-715-HA  No.RD71JE2  12/04/2019
 RDP-24  No.RDP21JE3  
 
 S
 SA-400  No.SA41E1  
 SA-500  No.SA51E1  
 Programmable signal conditioner
 
SA, SAW series (*)
 No.SA1E4  12/04/2019
 Ratio transmitter (Direct current/voltage)
 
SAAR, SAVR (*)
 No.SA2E3  12/04/2019
 Linearizer (Direct current/voltage input)
 SAAP, SAVP (*)
 No.SA3E2  
 Alarm detector
 SAxA series (*)
 No.SA4E2  
 Limiter (Direct current/voltage)
 
SAAL, SAVL (*)
 No.SA5E2  
 High/Low selector
 SAAS (*)
 No.SA6E2  
 Frequency transmitter
 
SAFU
 No.SA71E2  
 Pulse scaler
 
SAFD
 No.SA72E2  
 Pulse isolator
 
SAFI
 No.SA73E2  
 Signal conditioner
 
SB series
 No.SB1E4  
 Transducer (AC voltage/current)
 
SC series
 No.SC1E5  12/04/2019
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SE1x series
 No.SE1x1E1  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SE2x series
 No.SE2x1E1  
 Plug-in type programmable signal conditioner
 
SEWx series
 No.SEWx1E2  
 Alarm detector
 
SExxA series
 No.SE21E1  

 Signal conditioner
 SG, SH series

   
 SIF-400  No.SIF41E7  
 SIF-600  No.SIF61E4  
 
 T
 THD-500  No.THD51E1  
 THD-500-Fx  No.THD52E3   02/10/2019
 THD-700-P  No.THD71E6   11/09/2018
 THT-500  No.THT51E1  
 THT-500(C5)  No.THT5CE2   12/04/2019
 
 W
 WCL-13A  No.WCL12E7   27/09/2019
 WCL-13A (Quick reference)  No.WCL11JE4   26/07/2018
 WCL-13A (C5)  No.WCL1CE3   
 WIL-101-ORP  No.WIL11CORPE3   24/09/2019
 WIL-101-TU  No.WIL11CTUE3   24/09/2019
 WIL-102-DO  No.WIL11CDOE2   24/09/2019
 WIL-102-ECH  No.WIL11CECE6   30/08/2019
 WIL-102-ECL  No.WIL12CECE5   30/08/2019
 WIL-102-PH  No.WIL11CPHE7   30/08/2019
 WIL-102-SE  No.WIL11CSEE3   30/08/2019
 
     
 Temperature sensor    
     

(*) Sản phẩm có nguồn điện 100 đến 240V AC đã ngưng sản xuất.