Sản phẩm mới

SG, SH series

Sản phẩm mới

Model : SG, SH series

Mã sản phẩm: SG, SH series

Giá : Call

1111

 DANH SÁCH CÁC DÒNG SẢN PHẨM

 

Multi

 

 Standard

 Air-Conditioning 

Control

 

Cảnh báo

 

Link

 

Phụ kiện

 

 

Tên Model Loại đầu vào Loại đầu ra Thông số kỹ thuật
 Isolator
 (1-output)
 2018.09.11
SGI 4~20mA
1
~5V
4~20mA
1
~5V
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Isolator
 (2-outputs)
 2018.09.11
SGIW 4~20mA
1
~5V
4~20mA
1
~5V
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 DC signal transmitter
 (1-output)
 2018.09.11
SGS Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp  Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 DC signal transmitter
 (2-outputs)
 2018.09.11
SGSW Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply
 (1-output)
SGD 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply
 (2-outputs)
SGDW 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply with ratio setting
 (1-output) 
SGM 4~20mA Current, voltage output PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply with ratio setting
 (2-outputs)
SGMW 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Thermocouple transmitter
 (1-output)
SGT Thermocouple Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Thermocouple transmitter
 (2-outputs)
SGTW Thermocouple Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 RTD transmitter
 (1-output)
SGR RTD Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 RTD transmitter
 (2-outputs)
SGRW RTD Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Potentiometer transmitter
 (1-output)
SGP Potentiometer Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Potentiometer transmitter
 (2-outputs)
SGPW Potentiometer Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Universal transmitter
 (1-output)
SGU Dòng điện, điện áp
Thermocouple
RTD
Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Universal transmitter
 (2-outputs)
SGUW Current, voltage,
Thermocouple
RTD
Current, voltage output PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Linearizer
 (1-output)
SGL Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Multi pulse transmitter
 (1-output)
SGF Pulse input Various pulse outputs PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Multi pulse transmitter
 (2-outputs)
SGFW Pulse input Various pulse outputs PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Pulse-Analog transmitter
 (1-output)
SGJ Pulse input Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Pulse-Analog transmitter
 (2-outputs)
SGJW Pulse input Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Differential transmitter
 (1-output)
SGQ Thermocouple
RTD
Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 2-input math function transmitter
 (1-output)
SGZ Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)

 

 

Tên Model Loại đầu vào Loại đầu ra Thông số kỹ thuật
 Isolator
 (1-output)
SHI 4~20mA
1
~5V
4~20mA
1~5V
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Isolator
 (2-outputs)
SHIW 4~20mA
1~5V
4~20mA
1~5V
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 DC signal transmitter
 (1-output)
SHS Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 DC signal transmitter
 (2-outputs)
SHSW Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply 
 (1-output)
SHD 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply
 (2-outputs)
SHDW 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Thermocouple transmitter
 (1-output)
SHT Thermocouple Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Thermocouple transmitter
 (2-outputs
SHTW Thermocouple Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 RTDtransmitter
 (1-output)
SHR RTD Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 RTDtransmitter
 (2-outputs)
SHRW RTD Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Potentiometertransmitter
 (1-output)
SHP Potentiometer Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Potentiometertransmitter
 (2-outputs)
SHPW Potentiometer Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)

 

 

Tên Model Loại đầu vào Loại đầu ra Thông số kỹ thuật
 High/Low selector
 (1-output)
SGH Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Ratio, Bias
 (Ratio transmitter)
 (1-output)
SGB Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Ratio, Bias
 (Ratio transmitter)
 (2-outputs)
SGBW Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Split-Range
 transmitter
 (2-outputs)
SGXW Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Limiter
 (1-output)
SGC Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Limiter
 (2-outputs)
SGCW Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)

 

 

Tên Model Loại đầu vào Loại đầu ra Thông số kỹ thuật
 Instrumentation signal input
 Alarm setter
 (4
~20mA, 1~5V only)
 (2-outputs)
SGAL 4~20mA
1
~5V
Lựa chọn relay output
a hoặc b contact
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Instrumentation signal input
 Alarm setter
 (4
~20mA, 1~5V only)
 (4-outputs)
SGAL 4~20mA
1
~5V
Lựa chọn relay output
a hoặc b contact
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Universal input
 Alarm setter
 (2-outputs)
SGAU Dòng điện, điện áp
Thermocouple
RTD
Lựa chọn relay output
a hoặc b contact
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Universal input
 Alarm setter
 (4-outputs)
SGAU Dòng điện, điện áp
Thermocouple
RTD
Lựa chọn relay output
a hoặc b contact
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)

 

 

Tên Model Loại đầu vào Loại đầu ra Thông số kỹ thuật
 Isolator
 (1-output)
SGIL 4~20mA
1
~5V
4~20mA
1~5V
PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 DC signal transmitter
 (1-output)
SGSL Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply
 (1-output)
SGDL 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Current loop supply with ratio setting
 (1-output)
SGML 4~20mA Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Thermocoupletransmitter
 (1-output)

 
SGTL Thermocouple Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 RTDtransmitter
 (1-output)
SGRL RTD Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Potentiometertransmitter
 (1-output)
SGPL Potentiometer Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual 
PDFダウンロード� 
Communication
PDFダウンロード� Dimensions
Dimensions(DXF)
 Universal transmitter
 (1-output)
SGUL Dòng điện, điện áp
Thermocouple
RTD
Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Linearizer
 (1-output)
SGLL Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Multi pulse transmitter
 (1-output)
SGFL Pulse input Various pulse outputs PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Pulse-Analog transmitter
 (1-output)
SGJL Pulse input Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Ratio, Bias
 (Ratio transmitter)
 (1-output)
SGBL Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)
 Limiter
 (1-output)
SGCL Dòng điện, điện áp Dòng điện, điện áp PDFダウンロード� Spec sheet
PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Communication 
PDFダウンロード� 
Dimensions
Dimensions(DXF)

 

Phụ kiện

 

Tên Model Thông số kỹ thuật
 Tool Cable CME-001 PDFダウンロード� Manual
PDFダウンロード� Dimensions
Console software SWC-SGSH01M_V201 ダウンロードsplay< Download (58,088KB)
USB driver (ver.2.08.14)
USB driver tương thích 32bit hoặc 64bit OS. 
Bắt buộc khi sử dụng cable (CME-001) ダウンロードsplay< Download (1,222KB)
Shunt resistor RES-xxx PDFダウンロード� Dimensions
Cold junction compensator CJA PDFダウンロード� Dimensions
8P socket   PDFダウンロード� Dimensions
11P socket   PDFダウンロード� Dimensions