SE, SB, SC, SA series

SE, SB, SC, SA series

Model : SE, SB, SC, SA series

Hãng sản xuất: SHINKO TECHNOS CO., LTD.

Giá : Call

 Lắp đặt Plug-in Rail DIN
 Model

SE series

SB series

SC series

SAFx

SAxA

 Đầu vào/đầu ra Thay đổi được Cố định Thay đổi được
 Universal transmitter SE1U        
 Thermocouple transmitter SE1E SBE      
 RTD transmitter SE1R SBR      
 Isolator
 (Direct current)
SE1A SBA      
 Isolator
 (DC voltage)
SE1V SBV      
 Potentiometer
 transmitter
SE1P SBP      
 Current loop supply
 (Field communicator available)
SE1D-F SBD-F      
 Current loop supply SE1D SBD      
 Pulse Scaler     SAFD    
 Pulse Isolator     SAFI    
 Ultra Low Frequency
 Transmitter
    SAFU-1    
 Low Frequency Transmitter
 (100Hz Maximum)
    SAFU-2    
 Low Frequency Transmitter
 (50Hz Minimum)
    SAFU-3    
 Frequency Transmitter     SAFU-4    
 Alarm detector
 (Thermocouple)
SE1EA       SAEA
 Alarm detector
 (RTD)
SE1RA       SARA
 Alarm detector
 (Direct current)
SE1AA       SAAA
 Alarm detector
 (DC voltage)
SE1VA       SAVA
 Signal conditioner
 (2-output universal)
SEWU        
 Signal conditioner
 (2-output thermocouple)
SEWE        
 Signal conditioner
 (2-output RTD)
SEWR        
 Signal conditioner
 (2-output direct current)
SEWA        
 Signal conditioner
 (2-output DC voltage)
SEWV        
 Signal conditioner
 2-output current loop supply
 (Field communicator available)
SEWD-F        
 Signal conditioner
 (2-output current loop supply)
SEWD        
 2ch Universal transmitter SE2U        
 2ch Thermocouple transmitter SE2E        
 2ch RTD transmitter SE2R        
 2ch Isolator
 (Direct current)
SE2A        
 2ch Isolator
 (DC voltage)
SE2V        
 2ch Potentiometer transmitter SE2P        
 2ch Current loop supply
 (Field communicator available)
SE2D-F        
 2ch Current loop supply SE2D        
 2ch Alarm detector
 (Thermocouple)
SE2EA        
 2ch Alarm detector
 (RTD)
SE2RA        
 2ch Alarm detector
 (Direct current)
SE2AA        
 2ch Alarm detector
 (DC voltage)
SE2VA        
 AC current transducer     SCCT    
 AC voltage transducer     SCPT    

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm mới

SG, SH series

Model: SG, SH series

Giá: Call