►BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 1, 2 NGÕ VÀO

 LẮP ĐẶT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
    

 H x W

 24 x 48 mm    

 48 x 48 mm   

  72 x 72 mm  

   96 x 48 mm  

   96 x 96 mm  

 Đa chức năng

 5 chữ số

  1 ngõ vào 

 


 BCS2

 

 

BCR2

 
BCD2

 Đa chức năng

 4 chữ số

  1  ngõ vào 

 

 

ACS-13A

 

 

 

ACR-13A

ACR-15A

 

ACD-13A

ACD-15A

 Giá rẻ

 4 chữ số

  1 ngõ vào 

 

JCL-33A

 

 

 

JCM-33A

 

 

 Chức năng Analog

  1 ngõ vào 

 

 

 

 

RC-600

ACN-200

 LẮP ĐẶT TRONG BẢNG ĐIỀU KHIỂN
     Có hiển thị   Không hiển thị  

 Lắp đặt trên thanh 

 RAIL DIN

  1 ngõ vào 

DCL-33A

NCL-33A

 
 

 Kiểu lắp đặt Plug-in

  2 ngõ vào 

 

WCL-13A

 
 CÁC LOẠI KHÁC
 

 Dùng cho lò nướng

  2 ngõ vào 

 

BOC-600

 

 

 

 

► BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ THEO CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                        100 chương trình nhiệt/100 bước nhiệt  16 chương trình nhiệt /16 bước nhiệt  10 chương trình nhiệt/10 bước nhiệt

 Loại lắp đặt trên

 bảng điều khiển

 

 

 

PCT-200

 

 

 

PCA1

 

PCB1