Danh sách sản phẩm ngưng sản xuất và thay thế tương đương

Danh sách các dòng sản phẩm ngưng sản xuất và dòng sản phẩm mới thay thế tương đương được cập nhật ở bảng sau đây.

Thông tin về các sản phẩm ngưng, thay thế và kỳ hạn bảo trì được mô tả dưới đây
Đối với bất kỳ thông tin nào không có ở dưới đây, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ đến chúng tôi.
- Thời hạn sử dụng dịch vụ bảo trì cho các sản phẩm ngưng sản xuất:
     Thời hạn bảo trì tiêu chuẩn cho các sản phẩm ngưng là 7 năm. Đối với các sản phẩm ở bên dưới, 
     chúng tôi khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế tương đương.

Lưu ý: Các sản phẩm ngưng sản xuất được sản xuất trước năm 2009, thời hạn bảo trì sẽ hết hiệu lực vào năm 2015.

Bộ điều khiển nhiệt độ, bộ điều khiển nhiệt độ theo chương trình

Sản phẩm ngưng sản xuất   Thời gian ngưng sản xuất     Sản phẩm thay thế