Hỗ trợ & download

Các danh mục, hướng dẫn sử dụng, phần mềm và dữ liệu CAD có thể được tải về tại đây. Shinko Technos đã chuyển đến các văn phòng mới từ ngày 1 tháng 10 năm 2005, do đó một số danh mục, sổ tay và các tài liệu khác trên trang web này có thể chứa địa chỉ cũ.